Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE: SEWEREX OY

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Sewerex Oy
Y-tunnus: 2505259-5
Katajaharjunkatu 22A
45720 Kuusankoski

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Mikko Palmumaa
Puhelin: 050 428 0761
Sähköposti: mikko.palmumaa(at)sewerex.fi

REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, ylläpito ja kehittäminen. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, tilausten vastaanottoon ja käsittelyyn, palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen sekä maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta sekä näihin liittyvään kirjanpitoon, mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn, tilausten, toimitusten ja suoritusten arkistointiin sekä mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, yrityksen tai organisaation nimi, henkilön asema tai tehtävänimike, y-tunnus tai vastaava, osoitetiedot, henkilön suoramarkkinointiluvat ja –kiellot, asiakkuushistoria ja yhteysloki.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi käyttää tietosuoja-asetuksen (2016/679, ”GDPR”) mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä pyyntö Sewerex Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisella käynnillä Sewerex Oy:n toimitiloissa. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai täydentämistä ja oikeus vaatia tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa määritellyissä tilanteissa tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä kohdistettuun markkinointiviestintään.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

EVÄSTEET
Käytämme evästeitä verkkosivustojen käytön helpottamiseksi ja tietoturvan takaamiseksi sekä tilastollisen tiedon tuottamiseen verkkosivustojen käytöstä mm. sivustojen sisällön kehittämiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä. Sivuston kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivustojen sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

Top